Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda 2022 parasal sınırları ve zorunlu arabuluculuk - Av. Gizem KALAY

Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda 2022 parasal sınırları ve zorunlu arabuluculuk


TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULARDA 2022 PARASAL SINIRLARI VE

ZORUNLU ARABULUCULUK

Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce uyuşmazlığın konusunun belli parasal sınırların aşağısında olması halinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru zorunludur. Bu parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere ilan edilerek uygulanır. Buna göre 26 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ‘’6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’’ madde 3 uyarınca 01.01.2021 tarihinden itibaren tüketici hakem heyeti başvurularında geçerli olacak parasal sınırlar aşağıdaki gibidir;

a) 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

15.430 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz.  Söz konusu uyuşmazlıklar için Tüketici mahkemelerine, Tüketici Mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Bu başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir. Eğer ki başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Diğer yandan TBMM Genel Kurulu’nda 22.07.2020 tarihinde kabul edilen Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlığı ile 73/A maddesi eklenmiş olup parasal sınır olan 11.330 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Tüm bu hususlara ilave olarak yapılan düzenlemeyle zorunlu arabuluculuğun genel hükümlerinden ayrı olarak tüketiciler lehine bazı hükümler getirilmiştir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun ilgili hükümleri tüketici aleyhine uygulanmayacaktır. Buna göre, dava şartı arabuluculuğun ilk toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilemeyecektir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Bu noktada; Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak olan arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre en fazla iki saatlik ücret tutarı olacaktır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilecektir.

 

Av.Gizem KALAY

kalaygizem@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
30Haz
31Mar
01Mar

Hukukumuzda Mehir

20Şub

Nafaka